POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.defero-hosting.pl (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Defero Renata Rakowska z siedzibą w Wobałach 9/2 19-504 Dubeninki NIP: PL8471512376 REGON: 200328088, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. 

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane.

Administrator informuje, że uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

3. PRAWO DOSTĘPU

- Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

- Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

- Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

- Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE

5. DOSTEP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. COOKIES

Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Rodzaj pliku cookie

Cel wykorzystywania pliku cookie

Czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny?

Cookie analityczne
(cookie niezależnej firmy - google)

Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez
odwiedzających strony WWW, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali
przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej
stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. 

nie

Pliki cookie sesyjne

Pliki te są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki cookie sesji
umożliwiają poruszanie się po stronie bez konieczność podawania przez
użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich
przekazane. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka. 

tak

Cookie programu partnerskiego

Pliki są stosowane do obsługi programu partnerskiego - zliczania przekierowań ze strony partnera. 

nie

Cookie polityki prywatności

Zapisuje informacje o tym czy użytkownik zamknął okno informacji
o polityce prywatności 

nie

Cookie reklamowe

Pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

nie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu "Cookies" na komputerze Użytkownika.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

- Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

9. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 19.11.2012 r.

Ta witryna przechowuje i korzysta z plików cookies. Zgoda lub jej brak na korzystanie z plików cookies może być wyrażona przez konfigurację przeglądarki. Więcej informacji.